اثری از تی دی جیکس ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد مشاورین کسب و کار و تجارت نوین 

ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد
مشاورین کسب و کار و تجارت نوین 
اثری از آنتونی رابینز ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد مشاورین کسب و کار و تجارت نوین 
 
ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد
مشاورین کسب و کار و تجارت نوین 
اثری از دن پنا ارائه و بارگزاری توسط گروه تحقیقاتی شرفزاد مشاورین کسب و کار و تجارت نوین 
 

3      2      1